To, 02/28/2013 - 22:18 By Toimitus
Toimenpideohjelman kansi

Suomi on täynnä erilaisia työryhmiä ja neuvottelukuntia, jotka tuottavat erilaisia mietintöjä ja ohjelmia. Yksi näistä on Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, joka julkisti tänään ensimmäisen kansallisen tiedeviestinnän toimenpideohjelman. T-Tuubi komppaa ohjelmaa yksinkertaisesti olemassaolollaan.

"Toimenpideohjelmalla neuvottelukunta haluaa korostaa tutkimustietoon perustuvan yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tärkeyttä suomalaisen yhteiskunnan ja kansalaisten hyvinvoinnin kehittämisessä", kirjoittaa neuvottelukunta tiedoteessaan, jonka mukaan tiedeviestintä vahvistaa tieteen ja yhteiskunnan välistä yhteyttä, lisää luottamusta tieteelliseen tietoon sekä turvaa kansalaisten oikeuden päästä osalliseksi tieteen edistyksen tuomista eduista.

"Yhteiskunnallinen vuorovaikutus on yksi suomalaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten päätehtävä, jota ei kuitenkaan usein riittävästi arvosteta eikä osata arvioida osana tutkimustoimintaa," painottaa tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan puheenjohtaja, professori Risto Nieminen.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK) laatima toimenpideohjelma on ensimmäinen kerta, kun tiedeviestinnän kehittämistä koskevat ehdotukset on koottu ohjelmaksi. Ehdotuksissa korostetaan tiedeviestinnän opetuksen ja tiedekasvatuksen kehittämistä sekä laadukkaan tiedejournalismin ja tietokirjallisuuden tukemista.

"Toimenpideohjelmalla neuvottelukunta kannustaa tutkimusorganisaatioita panostamaan tiedeviestintään ja tuottamaan korkeatasoisia ja riippumattomia kannanottoja yhteiskunnallisen keskustelun ja päätöksenteon pohjaksi," kertoo TJNK:n varapuheenjohtaja Katja Bargum.

Neuvottelukunta korostaa, että vastuu viestinnästä on yksittäisen tieteentekijän lisäksi myös tiede- ja tutkimusyhteisön toimijoilla sekä medialla.

"Avoimet tietovarannot ja nopeasti kehittyvä mediamaisema mahdollistavat uusia tapoja tuottaa ja vastaanottaa tietoa. Samalla vuorovaikutteisen tiedeviestinnän tärkeys korostuu," Katja Bargum lisää.

Toimenpideohjelman ehdotukset suuntautuvat yliopistoille ja korkeakouluille, hallinnolle ja tieteen rahoittajille sekä muille tiedeviestintää tekeville tahoille. Toimenpideohjelma antaa myös esimerkkejä hyvistä tiedeviestinnän käytänteistä Suomessa ja muualla.

Neuvottelukunnan mukaan yksi tärkeimmistä tavoitteista tulevaisuudessa on laatia yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen laatu- ja palkitsemisjärjestelmä. Tutkijan ansioitumisessa tietokirjoittamisella ja tietokulttuuritoiminnalla tulee olla oma selkeä kannustinjärjestelmä.

"Tutkimusjulkaisuja korostava tieteen arviointijärjestelmä ei anna riittävää painoarvoa tieteen ja tutkimuksen laajemmalle yhteiskunnalliselle ja taloudelliselle merkitykselle," muistuttaa Risto Nieminen.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, joka seuraa tieteen, taiteen ja tekniikan eri alojen saavutuksia Suomessa ja ulkomailla sekä muun kansallisen ja kansainvälisen tiedon kehitystä. TJNK:n laatima toimenpideohjelma luovutettiin opetus- ja kulttuuriministeriöön 28.2.2013.

Toimenpideohjelman voi ladata sekä suomeksi että ruotsiksi osoitteesta: www.tjnk.fi

Tämä teksti perustuu suoraan neuvottelukunnan lähettämään tiedotteeseen.